Blog เกี่ยวกับ เกร็ดบริหาร

กลยุทธ์การบริหาร : บทบาทของบอร์ด

(เขียนโดย ดร.สุพักตร์ ใน Gotoknow.org)

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552

1.1 เริ่มงาน: ทำความเข้าใจบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการ

........เมื่อได้รับมอบหมาย หรือ ได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการในองค์กรใด ๆ สิ่งแรกสุดที่กรรมการทุกคนควรทำ คือ "การศึกษาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนั้น ๆ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้" อย่างเช่น ในกณีที่ผู้เขียนได้เข้าไปทำหน้าที่กรรมการเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ในปี 2551 แม้จะทำหน้าที่เป็นกรรมการสมัยที่สอง แต่ก็จำเป็นต้องตรวจสอบในเชิงทบทวนว่า กรรมการเขตพื้นที่มีอำนาจหน้าที่อะไรบ้าง รวมทั้ง ได้รับการกระจายอำนาจให้มีบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง คำถามที่ควรถามในเชิงตรวจสอบ เช่น
-คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คือใคร...มีบทบาทอย่างไร ( คำตอบคือ เป็นคณะกรรมการที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสาถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)
-มีการมอบอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมในระยะเร็ววันที่ผ่านมา อย่างไรบ้าง(คำถามนี้ เพื่อให้ทุกคนไม่ตกหล่นในอำนาจหน้าที่เพิ่มเติม ซึ่ง อาจเกิดขึ้นตามกฏกระทรวงอยู่ตลอดเวลา เช่น ตามประกาศกระทรวง เรื่อง การกระจายอำนาจ ในปี 2551 ให้ กพท.ให้ความเห็นชอบตามที่เขตเสนอ ใน 4 เรื่อง ที่มีการกระจายอำนาจ คือ เรื่อง การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ การบริหารทั่วไป)
-มีงาน โครงการ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน ที่ ได้รับการฝากฝัง หรือมอบหมายงานต่อเนื่องจากกรรมการชุดก่อน หรือไม่( ดูจากรายงานการประชุม หรือบันทึกงานมอบหมาย)

........การทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ อาจรวมถึง การซักถามต่อฝ่ายเลขานุการ หรือตรวจสอบให่ชัดเจนว่า ขณะนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการ ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกตำแหน่งแล้วหรือไม่ จะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง องค์ประกอบใดบ้างหรือไม่(เพื่อการก้าวเดินอย่างพร้อมเพรียง มั่นคง)

........ในทางปฏิบัติ เมื่อ ผู้เขียนเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2(สมัยที่ 2 ในปี 2551) และ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (ในเดือนสิงหาคม 2551) ก็ได้ทำหน้าที่ทบทวนบทบาทของกรรมการต่อที่ประชุม เพื่อให้ทุกคน เข้าใจบทบาทหน้าที่ตรงกัน พร้อมทั้งได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาการทำงานของคณะกรรมการชุดก่อน รวมถึงวิเคราะห์/ทำความเข้าใจประเด็นปัญหา ความต้องการจำเป็นในการพัฒนางานที่กรรมการชุดก่อนเสนอแนะหรือส่งมอบงาน

ไม่มีความคิดเห็น: