Blog เกี่ยวกับ เกร็ดบริหาร

กลยุทธ์การบริหาร : บทบาทของบอร์ด

(เขียนโดย ดร.สุพักตร์ ใน Gotoknow.org)

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2552

1.2 การทำงานเชิงประสานกับองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง

......ในองค์กรหลักใด ๆ มักจะมีองค์คณะบุคคลที่ทำหน้าที่พัฒนางานหลายองค์คณะ หลายระดับ ผู้ที่เข้าไปทำหน้าที่คณะกรรมการหรือบอร์ดในชุดใด ๆ ควรทำความเข้าใจบทบาทของบอร์ดชุดอื่น ๆ และศึกษาหาแนวทางในการพัฒนางานให้สอดรับกัน อย่างในกรณีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากองค์คณะบุคคลสำคัญ ๆ ของเขตพื้นที่การศึกษา สามารถทำงานประสาน สอดรับกันได้เป็นอย่างดี น่าจะเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา อย่างแท้จริง
......ในปัจจุบัน องค์คณะบุคคลที่สำคัญ ๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ทั้ง 185 เขตพื้นที่การศึกษา) แต่ละเขตพื้นที่ ประกอบด้วย 3 คณะ คือ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา(กพท.) มีหน้าที่หลักในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ในลักษณะทั่วไป (ตามประกาศกระทรวง เรื่อง การกระจายอำนาจ ให้ กพท.ให้ความเห็นชอบ ใน 4 เรื่อง ที่มีการกระจายอำนาจ คือ เรื่อง การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ การบริหารทั่วไป) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(กตปน.) มีหน้าที่หลักในการดูแลงานเชิงวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา และ อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา) มีหน้าที่หลักในการดูแลงานด้าน การบริหารงานบุคคล
......โดยนัยดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป ในขณะที่ กตปน. เน้นการดูแลงานด้านวิชาการ และ อ.ก.ค.ศ. ดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคล ปัญหาสำคัญ คือ ทำอย่างไรให้การทำงานของ 3 องค์กร สามารถสอดรับ ประสานกันได้อย่างกลมกลืน ในการนี้ ผมเห็นว่า ในการทำงานในรอบปี กพท.จะต้องทำงานอย่างเป็นระบบ มีวงจรการพัฒนางานที่ชัดเจน คือ

......1) มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาในการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (รวมปัญหา วิชาการ และปัญหาการบริหารงานบุคคล)
......2) มีการกำหนดนโยบาย/ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในรอบปี(ครอบคลุมนโยบายด้านวิชาการ ที่ได้มาจาก กตปน. และ นโยบายด้านบุคคล ที่ได้มาจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา)
......3) มีการอนุมัติแผนการพัฒนางานประจำปี (ซึ่งแผนพัฒนาจะต้องครอบคลุมงานทุกด้าน ทั้ง การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ การบริหารทั่วไป)
......4) มีการกำกำกับติดตามงาน (ทุกด้าน) และ
......5) มีการสรุป ประเมินผลการดำเนินงานจัดการศึกษาในรอบปี (สรุป ประเมินผลครอบคลุมในทุกด้านทั้ง 4 ด้าน)

......หากทุกเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ดังกล่าวข้างต้น ผมคิดว่า การทำงานของคณะกรรมการทั้งสามชุด จะสอดรับ หรือประสานกันได้เป็นอย่างดี จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานของเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อให้การทำงานมีการประสาน สอดรับกันได้ด้วยดี ในแต่ละรอบปี ควรมีการประชุมร่วมระหว่างกรรมการทุกชุด เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และรวมพลังเพื่อยกระดับคุณภาพงานของเขตพื้นที่

......ในกรณีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีคณะกรรมการที่สำคัญ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน( เป็นกรรมการหลัก) นอกจากนั้น อาจมีคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการสมาคมครูและผู้ปกครอง ฯลฯ ซึ่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกชุดเหล่านี้ ควรศึกษาบทบาทของกันและกัน ควรมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนางานของสถานศึกษา ให้สอดรับกัน เพื่อเป็นการเสริมพลังระหว่างกัน ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ไม่มีความคิดเห็น: